מילים 12/21

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 speak לדבר    
2 kill להרוג    
3 howl ליילל    
4 alone לבד    
5 wild פרא, בר    
6 animal חיה    
7 always תמיד    
8 usually בדרך כלל    
9 often לעיתים קרובות    
10 sometimes לפעמים    
11 never אף פעם    
12 true אמת, נכון    
13 false לא נכון, שקר    
14 different שונה    
15 afraid (of) מפחד מ    
16 sounds נשמע    
17 scary מפחיד    
18 ad פרסומת    
19 because בגלל, כי    
20 clothes בגדים    
21 forest יער    
22 movie סרט    
23 strange מוזר    
24 wear ללבוש    
25 back בחזרה    
26 diary יומן    
27 keep לשמור    
28 life חיים    
29 like כמו    
30 means פירושו    
x