בראשית כד

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 משל rule    
2 אבה want/desire    
3 שמר guard/keep/watch    
4 נקה absolve/clean    
5 ברכ bless/kneel    
6 שאב draw (water)    
7 קרה happen    
8 נטה stretch out/turn aside    
9 שתה drink    
10 שקה give to drink/irrigate    
x