בראשית כד 2

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 יכח demonstrate, choose.rebuke    
2 מלא fill    
3 גמא sip    
4 ערה pour/empty    
5 שאה wait/astonish    
6 חרש be silent    
7 צלח succeed    
8 קדד bow (on knees)    
9 עזב leave    
10 נחה lead    
x