?גילה קטנה או גדולה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ספה couch    
2 דיסה porridge    
3 מרשה allows    
4 ארוחה meal    
5 בעצמי by myself    
6 ספריה library    
7 לבשל to cook    
8 רעבה hungry    
9 מבינה understands    
x