מילים פרשת לך לך פרק יב

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אנשים poeple    
2 למה why    
3 גמל camel    
4 עתה now    
5 טוב good    
6 מה what    
7 מאד very    
8 אחות sister    
9 לא no    
10 נא please    
11 עבד servant    
12 על on    
13 שפחה maidservant    
14 בעבור because of    
15 צאן livestock    
16 שר officer    
17 כבד heavy    
18 בקר cattle    
19 הנה behold    
20 חמור donkey    
x