חכמים בכל מיני דרכים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אצלנו with us    
2 חכמים wise    
3 דרכים ways    
4 עוזר helps    
5 להבין to understand    
6 דברים things    
7 בעיה problem    
8 מחשבות thoughts    
9 חכמה Wisdom    
x