פרק א:פסוקים יא-יד

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ערי מסכנות storage cities    
2 בסבלותם בסבל שלהם/their suffering    
3 שרי מסים שרים ששמרו על בנ׳׳י שעשו עבודתם    
4 וימררו הם מררו/they made bitter    
5 לבנים bricks    
6 חמר דבק בין הלבנים    
x