שמות פרק א- שורשים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 א.מ.ר say    
2 ב.ו.א come    
3 ב.נ.ה build    
4 ד.ב.ר speak    
5 ה.י.ה was / be    
6 ח.י.ה live    
7 י.ד.ע know    
8 י.ט.ב good    
9 י.ל.ד give birth    
10 י.ס.פ add / count    
11 י.צ.א go out    
12 י.רא fear    
13 מ.ו.ת dir    
14 מ.ל.א fill    
15 מ.ר.ר bitter    
16 ע.ב.ד serve / work    
17 ע.ל.ה go up    
18 ע.נ.ה suffer / answer    
19 ע.ש.ה do / make    
x