מלים לכתה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 להצביע to raise your hand להצביע    
2 תיק backpack/pocketbook תיק    
3 ציון grade/mark ציון    
4 להעביר to pass/give out להעביר    
5 פתק note פתק    
6 תור turn/line תור    
7 מוקדם early מוקדם    
8 מאוחר late מאוחר    
9 לנחש to guess לנחש    
10 מאה אחוז 100% מאה אחוז    
11 ארון locker ארון    
12 כתיב spelling כתיב    
13 לזוז to move לזוז    
14 מדף shelf מדף    
15 פחות less than פחות    
16 לדלג to skip לדלג    
17 תפּקיד job תפּקיד    
18 להחליף to switch להחליף    
19 טבלה chart טבלה    
20 להפך to turn over להפך    
21 להפריע to disturb/bother להפריע    
22 בדיוק perfect/exactly בדיוק    
23 לפחות at least לפחות    
24 לחדד to sharpen לחדד    
x