מלים לכתה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 להצביע to raise your hand    
2 תיק backpack/pocketbook    
3 ציון grade/mark    
4 להעביר to pass/give out    
5 פתק note    
6 תור turn/line    
7 מוקדם early    
8 מאוחר late    
9 לנחש to guess    
10 מאה אחוז 100%    
11 ארון locker    
12 כתיב spelling    
13 לזוז to move    
14 מדף shelf    
15 פחות less than    
16 לדלג to skip    
17 תפּקיד job    
18 להחליף to switch    
19 טבלה chart    
20 להפך to turn over    
21 להפריע to disturb/bother    
22 בדיוק perfect/exactly    
23 לפחות at least    
24 לחדד to sharpen    
x