תחזית מזג האויר

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 תחזית מזג האויר weather forecast    
2 מסייע helps    
3 העת העתיקה ancient times    
4 טמפרטורה temperature    
5 לויינים satellites    
6 חקלאים farmers    
x