שרשים #2

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 צ.ו.ה. command    
2 ק.ר.ב. come close    
3 ר.א.ה. see    
4 ש.ל.ח. send    
5 ק.ר.א. call/read    
6 ב.ח.ר. choose    
7 י.ש.ב. sit/live    
8 י.כ.ל. be able    
9 ע.ל.ה. go up    
10 ש.ו.מ./ש.י.מ. put    
11 ק.ו.מ. get up/arise/fulfill    
12 מ.צ.א. find    
13 ש.ו.ב. return    
14 ש.מ.ע. listen/hear    
15 ס.פ.ר. count/tell    
16 צ.ח.ק. laugh    
17 ש.מ.ר. watch/guard/keep    
18 נ.ש.א. lift/carry    
19 י.צ.ב. stand/set up    
20 ר.ו.צ. run    
x