מִשְפּחָה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 מִשְפַּחָה family    
2 אָנִי I/me    
3 אִמַא mother    
4 אַבָּא father    
5 אַח brother    
6 אַחות sister    
7 אָנִי בַּת 11 I am 11 years old (for a girl)    
8 אָנִי בֵּן 11 I am 11 years old (for a boy)    
x