עבר 1

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 כתבתי I wrote    
2 כתב He wrote    
3 אמרה She said    
4 ָאמרת You said (boy)    
5 ְאמרת You said (girl)    
6 שלח He sent    
7 ְשלחת You sent (girl)    
8 שלחתי I sent    
9 ְלמדת You learned (girl)    
10 ָלמדת You learned (boy)    
11 ָשמעת You listened (boy)    
12 שמעה She listened    
x