שורשים פרשת לך לך

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ב.ר.א Create    
2 א.מ.ר Say    
3 ג.ד.ל grew up    
4 ב.ר.כ Bless    
5 א.כ.ל Eat    
6 ק.ר.א Read / Call    
7 ש.מ.ע Hear    
8 ה.ל.כ go / walk    
9 י.צ.א go out    
10 ר.א.ה see    
11 ע.ש.ה Make / Do    
12 ל.ק.ח take    
13 י.ר.ד go down    
14 ע.ל.ה go up    
15 ד.ב.ר speak    
16 נ.ת.נ Give    
17 ש.ל.ח send    
18 י.ש.ב sit    
19 ב.נ.ה build    
20 ש.ת.ה drink    
21 ס.פ.ר count    
22 פ.ס.ח skip    
x