בהמות

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 בהמה domestic animal    
2 חיה wild animal    
3 פּר male/female cow    
4 סוס horse    
5 כלב dog    
6 חתול cat    
7 גדי goat    
8 ארייה lion    
9 זאב wolf    
10 דוב bear    
11 חמור donkey    
12 קוף monkey    
13 כבשה sheep    
14 צבי deer    
15 עגל calf    
16 אתבת rabbit    
17 גמול camel    
18 נחש snake    
19 פּיל elephant    
20 תרגול rooster/chicken    
21 זנב tail    
22 לרכב to ride    
23 קרן horn    
x