פֶּרֶק ל״ז פְּסוּקים א׳-ח׳ – שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 י.ש.ב Sit    
2 ה.י.ה Was/be    
3 א.ה.ב Love    
4 ע.ש.ה Do/Make    
5 ר.א.ה See    
6 ש.נ.א Hate    
7 ד.ב.ר Speak    
8 ח.ל.מ Dream    
9 א.מ.ר Say    
10 שׁ.מ.ע Listen/hear    
11 ק.ו.מ Get up    
12 ב.ו.א Come    
x