תלמידה חדשה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 לפגש to meet    
2 בוכה/לבכות crying/to cry    
3 קצת a little bit    
4 כבר already    
5 להגיע to come/arrive    
6 אפשר its possible    
7 אי אפשר is it possible    
8 שם משפ‌חה last name    
9 אני לא זוכרת I don't remember    
10 יותר more    
11 יש there is    
12 אין there is not    
13 אני לא יודעת I don't know    
14 אבל but    
15 רגע (just a) moment    
16 עכשיו now    
17 קשה hard    
18 לדעת to know    
19 אני התכוונתי I meant to    
20 אני לא הכוונתי I did'nt mean to    
21 אני לא מאמינה I don't believe it    
22 שם there    
23 אחד את השני each other (m)    
24 אחת את השניה each other (f)    
25 אחד לשני one to another (m)    
26 אחת לשניה on to another (f)    
27 כולם everyone    
28 כולנו all of us    
29 איזה which (m)    
30 איזו which (f)    
31 אלו these    
32 אם if    
33 עם with    
34 האם is, could, if ?    
35 חדש-חדשה new    
x