תלמידה חדשה


or press Enter
00:00:00
איזו
אין
לפגש
כולנו
if
to meet
יש
all of us
there is
בוכה/לבכות
one to another (m)
אני התכוונתי
רגע
I meant to
(just a) moment
אם
there is not
crying/to cry
which (f)
אחד לשני
Show Instructions

Click on a card to see what’s on the other side. Click on a second card to look for the matching Hebrew or English word.

x