שיחה בכתה

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 שיחה conversation    
2 ‌לחלק דפּים to give out papers    
3 להתנדב to volunteer    
4 מתנדב/מתנדבת volunteer    
5 עוד another    
6 לשאל to ask/borrow    
7 מותר permitted    
8 אסור not permitted    
9 מי לא נמצא/נמצאת who's not here    
10 חסר/חסרה missing/absent    
11 תרגום translation    
12 צריך/צריכה/צריכים/צריכות need    
13 חייב/חייבת/חייבים/חייבות obligated    
14 כלל rule    
15 להרים to raise    
16 להציג to act out    
17 ליפּול to fall    
18 שיעור class    
19 קטע paragraph    
20 פּרט detail    
21 קו line    
22 עיגול circle    
23 אין בעד מה your welcome    
24 אני בטוחה/אני לא מטוחה I'm sure or I'm not sure    
25 לסיים/סיימתי to finish/ I finished    
26 מצטער/מצטערת I'm sorry    
27 לא איכפּת לי I don't care    
28 לנסות to try    
29 כל הכבוד good job    
30 לא משנה doesn't matter    
31 נפּלא wonderful    
32 ליד next to    
33 יכול/יכולה/יכולים/יכולות able    
34 שייך belongs    
35 רמז hint    
36 חף arrow    
x