שיחה בכתה


or press Enter
1/
שיחה
1/36
conversation
2/
‌לחלק דפּים
2/36
to give out papers
3/
להתנדב
3/36
to volunteer
4/
מתנדב/מתנדבת
4/36
volunteer
5/
עוד
5/36
another
6/
לשאל
6/36
to ask/borrow
7/
מותר
7/36
permitted
8/
אסור
8/36
not permitted
9/
מי לא נמצא/נמצאת
9/36
who's not here
10/
חסר/חסרה
10/36
missing/absent
11/
תרגום
11/36
translation
12/
צריך/צריכה/צריכים/צריכות
12/36
need
13/
חייב/חייבת/חייבים/חייבות
13/36
obligated
14/
כלל
14/36
rule
15/
להרים
15/36
to raise
16/
להציג
16/36
to act out
17/
ליפּול
17/36
to fall
18/
שיעור
18/36
class
19/
קטע
19/36
paragraph
20/
פּרט
20/36
detail
21/
קו
21/36
line
22/
עיגול
22/36
circle
23/
אין בעד מה
23/36
your welcome
24/
אני בטוחה/אני לא מטוחה
24/36
I'm sure or I'm not sure
25/
לסיים/סיימתי
25/36
to finish/ I finished
26/
מצטער/מצטערת
26/36
I'm sorry
27/
לא איכפּת לי
27/36
I don't care
28/
לנסות
28/36
to try
29/
כל הכבוד
29/36
good job
30/
לא משנה
30/36
doesn't matter
31/
נפּלא
31/36
wonderful
32/
ליד
32/36
next to
33/
יכול/יכולה/יכולים/יכולות
33/36
able
34/
שייך
34/36
belongs
35/
רמז
35/36
hint
36/
חף
36/36
arrow
Show Instructions

You may review the deck of Flash Cards in one of three modes (select on the left side):

  1. Full Card – to view all of the information about the Hebrew Terms provided by your teacher;
  2. Hebrew Term – to view the Hebrew term from the list your class is studying; or
  3. Definition – to view the definition of the Hebrew term your class is studying.

The buttons on the right side control how you flip the virtual Flash Cards after you selected a mode. By clicking on Flip Card Over while in the Hebrew Term or Definition mode, just like with a real deck of flash cards, you will reveal the definition or term you are expected to learn. You can move back and forth through the deck of Flash Cards by using the arrow controls. As you learn the words in the deck, you may remove cards by selecting Remove Card from Deck, to only review the cards you find difficult. To restore all of the cards you removed from the deck, select Restore Cards.

x