פּרק מ׳׳ב – שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ר.א.ה See    
2 ש.ב.ר Buy/sell food    
3 ש.מ.ע Listen/hear    
4 י.ר.ד Go down    
5 ח.י.ה Live    
6 מ.ו.ת Die    
7 ש.ל.ח Send    
8 ב.ו.א Come/bring    
9 ר.ע.ב Hunger    
10 ש.ח.ה Bow down    
11 נ.כ.ר Recognize    
12 ד.ב.ר Speak    
13 ע.נ.ה Answer    
14 ח.ט.א Sin    
15 ב.כ.ה Cry    
16 ל.ק.ח Take    
x