פּרק מ׳׳ד – מ׳׳ה שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 נ.ג.ש Approach    
2 א.מ.ר Say    
3 ד.ב.ר Speak    
4 ע.ב.ד Work/serve    
5 ב.ו.א Come/bring    
6 ח.ט.א Sin    
7 ע.ל.ה Go up    
8 ר.א.ה See    
9 מ.צ.א Find    
10 י.כ.ל Able    
11 ק.ר.א Call    
12 י.צ.א Go out    
13 ע.מ.ד Stand    
14 י.ד.ע Know    
15 נ.ת.נ Give    
16 ב.כ.ה Cry    
17 ש.מ.ע Listen/hear    
18 ח.י.ה Live    
19 ע.נ.ה Answer    
20 מ.כ.ר Sell    
21 ש.ל.ח Send    
22 ר.ע.ב Hunger    
23 שׂ.י.מ Put    
24 ג.ד.ל Big    
25 מ.ש.ל Rule    
x