פרק מ”ו -מ”ז שׁרשׁים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 ב.ו.א Come/bring    
2 א.מ.ר Say    
3 י.ר.ד Go down    
4 ג.ד.ל Big    
5 ש.י.מ Put    
6 ע.ל.ה Go up    
7 ר.א.ה See    
8 נ.פ.ל Fall    
9 ב.כ.ה Cry    
10 מ.ו.ת Die    
11 ח.י.ה Live    
12 ל.ק.ח Take    
13 ע.ב.ד Work/serve    
14 ג.ו.ר Live    
15 ר.ע.ב Hunger    
16 י.ש.ב Sit/live/settle    
17 י.ד.ע Know    
18 י.ר.א Afraid    
x