שרשים

  Hebrew Term English Term/Definition Hebrew Definition Hint Picture Audio
1 אכל eat    
2 אמר say    
3 בוא come    
4 דבר speak    
5 היה be (was)    
6 הלך go, walk    
7 ידע know    
8 ילד give birth    
9 יצא go out    
10 לקח take    
11 מות die (kill)    
12 נכה (להכות) hit    
13 נשא lift, carry, marry    
14 נתן give    
15 עבר pass, transgress    
16 עלה go up    
17 עמד stand    
18 עשה make, do    
19 צוה command    
20 קום get up    
21 קרא call, read    
22 ראה see    
23 שים put    
24 שוב return    
25 שלח send, stretch out    
26 שמע hear, understand, agree (accept)    
27 אהב love    
28 אסף gather    
29 בנה build    
30 בקש seek, request    
31 ברך bless    
32 זכר remember    
33 חזק be strong, seize    
34 חיה live    
35 יסף add, continue    
36 ירא fear    
37 ירד go down    
38 ירש inherit    
39 ישב live (permanently)    
40 כרת cut, cut off    
41 כתב write    
42 מלא fill    
43 מצא find    
44 נגד (להגיד) tell    
45 חטא sin, miss (a target or the mark)    
46 נטה turn, stretch out    
47 נפל (ליפל) fall    
48 נצל (להציל) save, rescue    
49 סור turn aside, remove    
50 עבד work, serve    
51 ענה be humble, answer, afflict    
52 פקד appoint, remember    
53 רבה increase, multiply    
54 שכב lie down    
55 שמר guard, watch, keep    
56 שפט judge    
57 שתה drink    
58 אבד destroy, perish, lose    
59 אמן be faithful, believe    
60 בחר choose    
61 בטח trust    
62 בין understand    
63 בכה cry    
64 גאל redeem    
65 גדל grow, become great    
66 גור dwell (temporarily)    
67 גלה reveal, uncover, exile    
68 דרש seek, inquire    
69 הלל praise    
70 הרג kill    
71 זבח slaughter, sacrifice    
72 שחה bow, bow down    
73 חלל profane    
74 חנה camp    
75 חשב think    
76 טמא be or make impure    
77 ידה (להודות) thank, praise, admit    
78 טוב be or do good    
79 יכל be able    
80 יתר remain, leave over    
81 כבד honor, be heavy    
82 כסה cover, conceal    
83 כפר forgive, atone    
84 לבש dress, wear    
85 לחם fight, wage war    
86 לכד capture    
87 נבא prophesied    
88 נוח rest, settle, place    
89 נגע touch, reach    
90 נגש draw near, approach    
91 נוס flee    
92 נחם comfort, be sorry, to change one’s mind    
93 נסע travel    
94 סבב surround    
95 ספר report, count    
96 עזב forsake, leave    
97 פנה turn (away or towards)    
98 פתח open, loosen    
99 קבץ assemble, gather    
100 קבר bury    
101 קדש be or make holy, set aside    
102 קטר smoke    
103 קרב draw close, offer    
104 רדף pursue, chase    
105 רום rise, raise    
106 רוץ run    
107 רעה tend (sheep)    
108 שמח be happy    
109 שנא hate    
110 שרף burn    
111 שאל ask    
112 שאר remain, leave over    
113 שׁבע swear    
114 שבר break    
115 שחת destroy, be corrupt    
116 שכח forget    
117 שכן dwell, settle    
118 שלך throw    
119 שלם be whole, repay, make peace    
120 שפך pour out    
121 אסר bind, forbid, imprison    
122 בער burn, consume, eradicate    
123 הפך turn, overturn    
124 זנה turn away, go astray    
125 זעק cry out    
126 חלה be sick, weak    
127 חנן be gracious, favor, grant    
128 חפץ desire, delight    
129 חרה be angry, hot    
130 טהר be clean, purify    
131 יעץ advise    
132 לין spend the night, lodge    
133 למד learn, teach    
134 מאס despise, reject    
135 מכר sell, betray    
136 מלט escape, save    
137 משח anoint    
138 משל rule    
139 נבט (להביט) look at    
140 נצב (להתיצב) stand, set up    
141 סגר close    
142 סתר hide, be hidden (secret)    
143 עור (להעיר, לעורר) awaken    
144 עזר help    
145 ערך arrange, set in order    
146 פלל (להתפלל) pray, judge    
147 קלל curse    
148 קנה acquire, own    
149 רחץ wash    
150 רכב ride    
151 שׂבע be satisfied    
152 שכל have insight, understand, succeed    
153 שבת rest, stop    
154 שחט slaughter, kill    
155 שיר sing    
156 שמד (להשמיד) destroy, be destroyed    
157 שקה water, give to drink    
158 שרת serve    
159 אור to become light, to shine    
160 באר explain    
161 בטל to stop, abolish, be idle    
162 בלה decay, become old, waste    
163 בלע swallow, destroy    
164 בקר visit, examine    
165 ברא create, become healthy    
166 גמר finish, complete    
167 גרם cause, break bones    
168 גרש drive out, divorce    
169 דין judge, punish    
170 דמה resemble, compare    
171 זכה be worthy, credit    
172 זמן prepare, invite    
173 חדל stop, leave alone    
174 חזר return, repeat, repent    
175 חכה wait    
176 חלם dream    
177 חלף pass away, change    
178 חלק divide, disagree with    
179 חמד desire, covet    
180 חסר lack, reduce, be absent    
181 חפש search, investigate, disguise    
182 חקר research, examine    
183 חתך cut, decide    
184 טיל take a walk, throw down    
185 טען claim, argue    
186 טפל to busy oneself, join, be subordinate    
187 יבש to be dry, dry out    
188 יכח rebuke, prove, debate    
189 ישן sleep, become old    
190 כבש conquer    
191 כון prepare, direct, establish, intend    
192 כלכל sustain, nourish, support    
193 כנס enter, assemble    
194 לקט pick up, gather    
195 מהר hurry    
196 מלך rule, be king, take counsel    
197 מנע hold back, refrain    
198 נכר recognize, know    
199 נשג overtake, obtain, comprehend    
200 נשק kiss    
201 סבל tolerate, endure    
202 סדר set in order, organize    
203 סלח forgive, pardon    
204 פגש meet    
205 פחד be afraid, frighten    
206 פסק stop, interrupt, split, decide, pass judgement    
207 פרנס support, provide for    
208 פרש abstain, separate, set aside, explain    
209 צחק laugh    
210 צער feel or cause pain or sadness    
211 צרך need, require    
212 קבל accept, receive    
213 קבע establish, designate    
214 קוה hope, expect    
215 קים fulfill, exist    
216 קרה happen, meet unexpectedly    
217 קשר tie, attach    
218 רחם have pity, mercy    
219 רצה want, be willing, appease    
220 שכר hire, rent, reward    
221 שמש serve, use    
222 שנה repeat, learn/teach, change    
223 תחל begin, start    
224 תלה hang, depend    
225 אבל mourn    
226 אמץ be courageous, make an effort    
227 אפה bake    
228 ארב lie in wait, ambush    
229 ארך lengthen, to make to continue    
230 ארר curse    
231 אשם be guilty, accuse, blame    
232 בגד betray, act treacherously    
233 בדל separate, remove oneself, distinguish    
234 בדק check, inspect (repair, strengthen)    
235 בחן test, distinguish    
236 בלבל confuse, mix up    
237 ברח run away    
238 ברר clarify, explain well (select, separate)    
239 בשל cook, ripen    
240 בוש embarrass, be ashamed    
241 גבר be strong, increase, overcome, overpower    
242 גזז cut, trim    
243 גזל rob    
244 גזר decree, cut    
245 גלגל roll, revolve, cause    
246 גלח shave    
247 גלל roll, wrap    
248 גמל wean, repay, do    
x