Parshas Korach – Perek 16, Pesukim 15 – 19 ?>

Parshas Korach – Perek 16, Pesukim 15 – 19

Parshas Korach – Perek 16, Pesukim 15 – 19

Parshas Korach Perek 16 Pesukim 12-14

Parshas Korach – Perek 8 – 11

Parshas Korach – Perek 16 Possuk 7 – Rashi Rav Lochem

Perek 16 – Possuk 6 – Rashi Zos Asu

Perek 16 Possuk 4 – Rashi – ויפל על פניו

Perek 16 – Pesukim 4 – 7

korach

korach perek tes zayin part 2